­
Graduates of National University of Health Sciences
Chicago
15 years of clinical experience in
Chicago

ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΗΠΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. 


 

 

Πρόγραμμα απώλειας βάρους Dr. Monica® είναι το μόνο πρόγραμμα απώλειας βάρους που θα σας κάνει να χάσετε βάρος φυσικά, να διορθώσετε τα υποκείμενα ορμονικά προβλήματα και ανισορροπίες, και να αδυνατίσετε μία για πάντα. Βασίζεται στη λειτουργική ιατρική και τη λειτουργική ενδοκρινολογία που διορθώνει τα υποκείμενα αίτια της νόσου και μεταβολισμού, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα οργανικά συστήματα και εμπλέκοντας τόσο τον ασθενή όσο και τον επαγγελματία σε μια θεραπευτική συνεργασία.

From Chicago USA now available in Limassol Cyprus. Dr. Monica® Weight Loss Program is the only weight loss program that will make you lose weight naturally, correct underlying hormonal issues & imbalances, and keep it off permanently. It's based on Functional Medicine & Functional Endocrinology that corrects underlying causes of disease, using a systems-oriented approach and engaging both patient and practitioner in a therapeutic partnership.
Shopper Award
 
Mary - IL, United States
26 Dec 2015
I've been searching and trying new products ever since I had surgical menopause and I never felt better. Not only am I losing weight but it's also helping me balance my menopause symptoms. Doctor Monica also offers acupuncture which I highly recommend.
*Actual Patients. Individual results will always vary.

No abnormal hungerYou can eat as much as you want from the approved food list and the awesome recipes we have prepared for you. As a matter of fact, our patients state that they don't feel hungry while on the plan.

Lose weight in areas that were problematic before. Our Program supplies a combination of weight management formulas each designed with a different function to target the factors that contribute to an unhealthy weight.

Dr. Monica Weight Loss Clinic

Personal weekly follow-ups with Dr. Monica to ensure constant progress and monitoring your status with the program in order to adjust/modify the program accordingly to make sure there will be no plateau of weight loss.

is not a diet and it's not about counting calories, points, or food portions. You will enjoy full meals along  with a meal-replacement nutritional shake, Dr. Monica® weight loss supplementation in a very organized and coherent dietary schedule.   

Foods

You will learn foods that you should avoid as well as the ones you should include in order to be able to reset your metabolism and naturally balance your hormones.   

Our unlimited support is here any-day, any-time to answer any questions and issues that might arise and adjust/modify the program accordingly to make sure there will be no plateau of weight lost.

"You can count on Dr. Monica to become the best version of Yourself!"

Dr. Monica® Weight Loss Program will give you the tools and the knowledge to maintain a consistent healthy weight and lifestyle for the years to come. You will try new foods, discover new ways to eat healthy, feel and look great, and most of all have a lot of energy & fun! This is a medically scientific program that is a patient-based, customized weight loss plan that targets underlying hormonal & metabolic issues along with nutritional deficiencies in an individual that can no longer lose weight simply on calorie restriction and regular exercise. Dr. Monica® Weight Loss Program is an integration of Functional Medicine and applied modern nutritional science to create a proprietary one-of-a-kind weight loss solution that is safe, highly effective, fast and ever lasting.

Constant Weight Loss in 2 Phases

Phase 1

Phase 1 is the first step of Dr. Monica® Weight Loss Program. Phase 1 includes the Dr. Monica® Skinny Shake and the Dr. Monica® PURE Packs. It's the all-natural alternative to starvation diets that returns your body to optimal health—naturally. In just 30 days, you can lose weight and improve the way you function and feel by removing excess hormones and balances the endocrine system. Therefore, it balances both the overstimulated and under-active hormones that have caused the cravings and weight gain you have experienced.

Phase 2

Phase 2 as the name implies is the second step of this program. It includes Dr. Monica® Skinny Shake along with Dr. Monica Slim Packs. This phase supplies a combination of weight management formulas each designed with a different function to target the factors that contribute to an unhealthy weight. These ingredients increase lipolysis (fat burning), thermogenesis (increased metabolism), and regulate hormonal levels. The ingredients in the second phase also help to increase adiponectin levels which facilitate proper fat metabolism and glucose regulation.

 

 

What are the benefits of Dr. Monica® Weight Loss Program Vs. other programs?

DR. Monica

There are no calorie restrictions. This is not a restrictive-diet; no points or portion control.

Lose weight safely without the need of exercise. Why? Because when your body is losing this kind of weight, exercising interferes with this amount of weight loss and can slow it down. We do have a diet plan for athletes, but we need to know if you are working out, so we can adjust your diet guidelines accordingly

No abnormal hungerYou can eat as much as you want from the approved food list and the awesome recipes we have prepared for you. As a matter of fact, our patients state that they don't feel hungry while on the plan. The meal-replacement shakes and pills are full of essential nutrients that ensure high levels of energy naturally without chemicals and additives.

Our weight loss program does not interfere with medications, including birth control. The most important thing about weight loss is that you need to have energy inside to spend it outside. True weight loss is achieved through being healthier and have abundant energy. This energy that you will receive at this treatment will keep you more motivated and determined to keep going until you reach your optimum goal. Once you do, you will have a better understanding about your body and what is right for you*.

We offer a customized plan for every person, adults and teens, body type and lifestyle (athletes, vegetarians, and people wanting to lose 10 or 100 pounds).

it's not a diet

and it's not about counting calories, points, or food portions. You will enjoy full cooked meals along with nutritional shakes, Dr. Monica® weight loss supplementation in a very organized and structured schedule.

Prepackaged Foods

While processed and prepackaged foods can be fast and convenient options for meals and snacks, they aren't always the healthiest choices since they are full of additives and preservatives. There are also lacking nutrients to help you maintain a healthy weight.

need to exercise!

Yes you read right...Why? Because especially in the beginning we will be focusing on resetting metabolism, hormonal balancing, and proper liver & kidney function. Strenuous exercise should be put on hold during the program.

Our Location

Our Patients Speak!

 
Kelly M- IL, United States
12/15/2015
Dr. Monica and Dr. Frank are amazing people that genuinely wish to share their gifts with their patients. They don't just look at the physical piece, but the overall health. I have been very blessed to be under Dr. Monica's care. I feel healthier... body, mind, and spirit. I feel empowered and have complete support in my journey for a healthier lifestyle. I am learning how to eat cleaner, how to prepare amazing meals, and make more time for myself. I highly recommend scheduling a consultation and participating in their programs. You will forever be happy that you invested in the most important thing... yourself!
 
Stuart- IL, United States
12/15/2015
I was so impressed with the personalized service and the true care that I was shown. It is few and far between that you find someone who's dedicated so much to the health and welfare of their patients. I would recommend her to family and friends knowing they too would be impressed.

After Dr. Monica® Weight Loss Program you will experience*:

*results are not guaranteed and results may vary!

 • Increased vitality
 • Feeling more calm
 • Less argumentative
 • More regular bowel movements
 • Sugar cravings diminishing
 • Attention improving
 • Better mental focus with less distraction
 • Better concentration
 • Faster reading with better retention
 • Improved Memory
 • Less irritability
 • Tasks being finished
 • Fewer stomachaches
 • Fewer headaches
 • Bones hurt less
 • Less cramping
 • More calm energy
 • Skin improvements

A word from Dr. Monica

Dr. Monica Talebnia

As a mother of two, a wife, and a physician, I know first hand how hectic and demanding today’s life can be. In our clinics at Chicago USA, I cared for thousands of patients with weight-related issues and problems. To my surprise, I discovered that most weight gain is related to hormonal imbalances caused by certain foods, additives, and stressors that we encounter on a daily basis and to a lesser extent to the quantities of food that we eat. With that in mind, I decided to develop a program that takes care these issues and fits the needs of an individual living in today’s society. This program will give you the tools and the knowledge to maintain a consistent healthy weight and lifestyle for the years to come. Food will become your medicine and your medicine your food. You will try new foods, discover new ways to eat healthy, feel and look great, and most of all have a lot of energy & fun! Dr. Monica® Weight Loss Program is NOT just another weight loss plan. This is a scientifically supported program that is a patient-based, customized weight loss plan that targets underlying hormonal issues and nutritional deficiencies in an individual that can no longer lose weight simply on calorie restriction and regular exercise. Dr. Monica® Weight Loss Program is an integration of Functional Medicine and applied modern nutritional science to create a proprietary one-of-a-kind weight loss solution that is safe, highly effective, fast and ever lasting. The most important thing about weight loss is that you need to have energy inside to spend it outside. True weight loss is achieved through reaching optimum health and have abundant energy. This energy that you will receive at this treatment will keep you more motivated and determined to keep going until you reach your optimum goal. Once you do, you will have a better understanding about your body and what is right for you*.

*Actual Patients. Individual results will always vary.

 

Important:

Please DO NOT conduct Dr. Monica® Weight Loss Program if you:
-are pregnant or nursing
-are under the age of 18
-have active cancer
-have liver disease or hepatitis
-have Type 1 Diabetes
-are on medications for bipolar disorder, or
-have an allergy to any ingredient listed.

 

 

  

Original text